กฎหมายคุมแรงงาน เริ่มใช้ปี 62

Labor-control-law-news-site

หากมนุษย์เงินเดือนได้ยินข่าวเกี่ยวกับกฎหมายคุมแรงงานฉบับใหม่คงจะต้องดีใจกันเป็นแน่ เนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับที่ 7 จะถูกนำมาใช้ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2562 โดยจะมีการเพิ่มเติมส่วนที่เอื้อประโยชน์แก่ลูกจ้างและพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องสิทธิประโยชน์ ค่าจ้าง ความคุ้มครอง เพื่อให้ครอบคลุมกับระบบเศรษฐกิจและพื้นฐานสังคมของประเทศไทย วันนี้เราจะมาดูถึงสาระสำคัญว่ามีอะไรที่ถูกเพิ่มเข้ามาบ้าง แล้วมันมีประโยชน์กับลูกจ้างอย่างเราอย่างไร

news-Labor-control-law-site

สาระสำคัญของกฎหมายแรงงานปี 2562

  1. กรณีถูกลูกจ้างโดยผู้ประกอบการ เราคงเห็นกรณีที่ลูกจ้างถูกไล่ออกกันอย่างไม่มีเหตุผลกันมาก็มากแล้ว หรืออาจจะเป็นเพราะเรื่องการรักษาผลประโยชน์ของบริษัท กฎหมายฉบับใหม่เข้ามาคุ้มครองในส่วนการถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม ดังนั้นผู้ประกอบการจะต้องชดเชยเมื่อเลิกจ้างพนักงานที่ไม่มีความผิด หรือไม่ได้สมัครใจลาออก ส่วนที่เพิ่มเข้ามานั้นคือ สำหรับลูกจ้างที่มีอายุงานตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปเป็น 75% ของจำนวนวันที่กำหนดเดิมคือ 300 วัน เปลี่ยนเป็น 400 วัน โดยกฎหมายบังคับให้นายจ้างต้องจ่ายเงินภายในเวลา 3 วัน
  2. คุ้มครองเมื่อนายจ้างเบี้ยวไม่จ่ายเงิน ลูกจ้างโรงงานอาจเคยโดนเจอเคสนี้บ่อยในปัญหาเงินเดือนไม่ออก รอบนี้มีเพิ่มความคุ้มครองในกรณีแบบนี้ โดยนายจ้างจะต้องชดเชยให้กับลูกจ้างเป็นดอกเบี้ย 15% ต่อปี บวกตามจำนวนวันที่ไม่ได้จ่าย
  3. คุ้มครองเวลาเจ้าของย้ายสถานประกอบกิจการ หากนายจ้างมีความจำเป็นต้องย้ายสถานประกอบการจะต้องประกาศให้พนักงานทราบ “อย่างน้อย 30 วัน” หากนายจ้างไม่ได้ทำประกาศแจ้งล่วงหน้าจะต้องรับผิดชอบด้วยการเสียเงินชดเชยให้กับลูกจ้างไม่น้อยกว่า 30 วัน ในส่วนนี้หากใครเห็นว่าการย้ายครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง หรือ ความปลอดภัย โดยเฉพาะคนที่มีบ้านอยู่ไกลและไม่อยากที่จะย้ายไปทำที่ใหม่ สามารถทำหนังสือส่งให้นายจ้างเพื่อสามารถขอรับเงินชดเชยได้สูงสุด 400 วัน โดยต้องยื่นเรื่องภายใน 30 วันหลังจากที่บริษัทประกาศแจ้งย้าย
  4. เพิ่มวันลากิจ ลูกจ้างสามารถลากิจได้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 วัน ภายใน 1 ปี โดยในระหว่างที่หยุดจะยังได้รับค่าจ้างตามเดิม
  5. เพิ่มวันลาคลอดสำหรับหญิงที่ตั้งครรภ์เพื่อให้สามารลาคลอดบุตรได้สูงสุด 98 วัน โดยยังสามารถได้รับค่าจ้างตามเดิมและจ่ายเงินตอบแทนให้ไม่เกิน 45 วัน
  6. เมื่อมีการเปลี่ยนนายจ้าง จะต้องได้รับการยินยอมจากเสียงส่วนใหญ่ของลูกจ้างก่อน โดยสิทธิพิเศษใดก็ตามที่เคยมีกับจะต้องคงอยู่ตามเดิม นายจ้างใหม่ที่เข้ามาจะต้องไม่ลิดรอนสิทธิประโยชน์เดิมของลูกจ้าง รวมถึงแบกความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องแต่เดิมของลูกจ้างทุกประการ