กฎหมายลาคลอด มีขั้นตอนอย่างไรมาดูกัน

Maternity-leave-law-news-site

การลาคลอดอาจเป็นปัญหาโลกแตกสำหรับบางคน มีอีกหลายคนที่ยังไม่มีความรู้หรือความเข้าใจในสิทธิของการลาคลอด เพื่อที่ทุกคนจะได้รู้และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองในอนาคต วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายในเรื่องนี้กันซักหน่อย ในอดีตนั้นกฎหมายได้กำหนดเอาไว้ว่าผู้หญิงจะลาคลอดได้เป็นเวลา 90 วัน หลังจากที่ได้มีการออกมาแสดงความเห็นว่าการคลอดไม่ควรจะเป็นภาระส่วนตัวเพียงอย่างเดียว เพราะเด็กที่เกิดมาจะเป็นกำลังสำคัญให้ชาติ

ซึ่งไม่นานมานี้เองก็มีกระแสออกมาตอบรับอย่างท้วมท้น ได้มีการเพิ่มเติมในส่วนของกฎหมายเรื่องการลาคลอด เพื่อเพิ่มจำนวนวันลาคลอดอีก 8 วัน นับรวมเป็นทั้งสิ้น 98 วัน ในจำนวนวันทั้งหมดนี้ จะนับรวมวันที่ลูกจ้างได้ไปตรวจครรภ์ด้วย โดยนายจ้างจะต้องจ่ายตอบแทนเป็นเวลา 45 วันอย่างเดิม ตามที่กำหนดเอาไว้ใน พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

1.ลูกจ้างสามารถลางานได้ 3 วันต่อปี โดยที่นายจ้างยังคงต้องจ่ายค่าจ้างดั่งเดิม

2.ลูกจ้างสามารถลาคลอดได้ไม่เกินระยะเวลา 98 วัน รวมถึงวันลาตรวจครรภ์ก่อนคลอดบุตร

3.นายจ้างต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้ไม่เกิน 45 วัน (ได้รับเงินชดเชยจากประกันสังคมอีก 45 วัน) สำหรับในกรณีที่มีวันเพิ่มขึ้นมา 8 วัน นายจ้างอาจพิจารณาตามความสมควรว่าจะจ่ายให้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับทั้งสองฝ่ายว่าจะตกลงกันอย่างไร

news-Maternity-leave-law-site

ประเด็นน่าสนใจสำหรับผู้หญิงท้อง

เคยมีประเด็นอยู่เรื่องหนึ่งในกรณีที่ลูกจ้างเกิดแท้งขึ้นมา คำถามคือลูกจ้างจะต้องกลับไปทำงานต่อหลังจากที่ร่างกายปกติแล้ว หรือจะสามารถหยุดงานได้ต่อไป ในด้านกฎหมายก็ไม่ได้เขียนครอบคลุมในส่วนนี้เอาไว้ด้วย แต่เมื่อพูดตามหลักการแล้ว เมื่อลูกจ้างแท้งก็หมายความว่าจะไม่มีบุตรให้เลี้ยงดูหลังจากคลอดแล้ว ดังนั้นสิทธิการลาคลอดจึงน่าจะสิ้นสุดลงหลังจากที่สุขภาพร่างกายของลูกจ้างกลับมาเป็นปกติ ดังนั้นเมื่อนายจ้างมีความประสงค์ที่จะให้ลูกจ้างของตนกลับเข้าทำงาน ลูกจ้างก็จะต้องกลับไปทำงานดั่งเดิม

หากลูกจ้างที่ใช้สิทธิไปแล้วก่อนที่กฎหมายใหม่เพิ่มเข้ามา ยังคงขอสิทธิลาเพิ่มเติมเพื่อให้ครบระยะเวลา 98 วันตามกฎหมายใหม่ได้ ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ในทางกฎหมายจะไม่ได้กำหนดเอาไว้ อย่างไรก็ตามลูกจ้างยังคงได้รับสิทธิความคุ้มครองเต็มที่ตามที่กฎหมายได้กำหนดเอาไว้ล่าสุด ตามมาตรา 7 ให้ยกเลิกความในมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และให้ใช้ความมาตรา 41 แทน ตามมาตรา 41 กำหนดเอาไว้ว่า ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตรไม่เกิน 98 วัน โดยวันลาเพื่อคลอดบัตรในมาตรานี้ให้รวมวันลาเพื่อตรวจครรภ์ก่อนคลอดด้วย รวมถึงนับรวมวันหยุดระหว่างวันลา