Month: June 2019

เตรียมตัวรับมือภาษีสิ่งปลูกสร้างและที่ดินใหม่

Building-tax-photo

ภาษีเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงกันได้ไม่พ้น แม้ว่าเราจะทำอะไรอยู่ก็ตาม แถมภาษีมีแต่เพิ่มขึ้นไม่ค่อยลดลงเท่าไร ซึ่งการเพิ่มภาษีเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย ซึ่งการขึ้นแต่ละครั้งสร้างผลกระทบต่อเราไม่น้อยทีเดียว ภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง โรงเรือนเองก็เช่นกัน หลังจากไม่ได้ปรับขึ้นอย่างเป็นทางการมานานตอนนี้ทางการกำลังจะปรับขึ้น